כל מודעות האבל של תגית: מקור ראשון

ישיבת “תומכי תמימים” ליובאוויטש המרכזית בארצנו הקדושה ת”ו
אי חסיד
הלוא תדעו כי שר וגדול נפל בישראל
מי יתן ראשנו מים ועינינו מקור דמעה, עם הגיע קול שועה ממרחקים,
על הסתלקותו לשמי רום של רב האי גאון וחסיד, תלמיד חכם אמיתי שיש בו חכמה בינה ודעת, הוא הגבר הוקם על ונאזר בגבורה של תורה להרביץ תורה בכלל, ותורת החסידות בפרט, וביחוד תורת רשכבה”ג כ”ק אדמו”ר זי”ע, אשר כיהושע משרת משה לא מש מאוהלו, ודלה והשקה מתורתו לעדרים, והעמיד תלמידים הרבה, לימד, הדריך וחינך דורות של מרביצי תורה ומשפיעי חסידות, מקושרים בלו”נ לכ”ק אדמו”ר זי”ע, ובהם אנו רבני הישיבות ותלמידיהם, שזכינו לקבל ממנו מלא חופניים תורה וחסידות, גם בין כותלי היכלי ישיבותינו, ונהנינו ממנו עצה ותושייה בדרכי הנחלת תורת רבותינו הקדושים זי”ע לצעירי הצאן, פה המתגבר בתורה פתאום נקנסה עליו מיתה

פאר תלמידי התמימים
הגאון האדיר החסיד האמיתי

כש”ת מו”ה יואל כהן זצ”ל

חוזר וכותב תורת כ”ק אדמו”ר זצוקללה”ה נבג”מ זי”ע
ומשפיע ראשי בישיבת “תומכי תמימים” ליובאוויטש המרכזית

תורה תורה חגרי שק
מארצנו הקדושה משגרים אנו כוס של נחמה מעומקא דליבא לכמ”ע
רעייתו הרבנית תליט”א עזרתו בקודש עשרות בשנים, אשר שלו ושלנו – שלה היא.
אלוקי הנחמות ירפא את שברונה עדי נזכה לקיום היעוד “הקיצו ורננו שוכני עפר”
בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו ממש.
דואבים וכואבים:
רבנן ותלמידיהון
ראשי הישיבות, הרמ”ים והמשפיעים
תלמידי הישיבות לדורותיהן

18.7.21

 

אגודת חסידי חב”ד

גלה כבוד מישראל
תורה תורה חגרי שק

יחד עם כל אחינו בית ישראל וקהל שוחרי התורה והחסידות
מבכים אנו מרה את הסתלקותו לשמי רום של רב האי גאון,
דולה ומשקה מתורת רבו,
רבן של ישראל מרנא ורבנא כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש
זצוקללה”ה נבג”מ זי”ע
ה”חוזר” וה”כותב”, ראש המשפיעים, שהעמיד רבבות תלמידים
אלפם חכמה בינה ודעת והנחילם תורה ויראה בדרך המסורה לנו
מכ”ק רבותינו הקדושים נ”ע
הגאון הגדול

רבי יואל כהן זצ”ל

אלוקי הנחמות ירפא את שברנו וישלח לנו משיח צדקנו
והקיצו ורננו שוכני עפר
בשם אגודת חסידי חב”ד
הרב יוסף יצחק אהרונוב

18.7.21

אבל יחיד עשי לך
עת הורם הנזר והוסרה העטרה, מבכים אנו מרה
יחד עם כל בית ישראל בכלל ויהדות רוסיא בפרט,
את הסתלקותו לגנזי מרומים של האי חסידא ופרישא,
ה’חוזר’, דולה ומשקה לרבבות עדרים
במשך עשרות שנים
ממעיינותיו הגדולים והעצומים של נשיא ישראל ותפארתו
הוד כ”ק מרנא ורבנא אדמו”ר מליובאוויטש זיע”א
זכה שהעמיד רבבות תלמידים ותלמידי תלמידים שקועים ויגעים
בלימוד נשמתא דאורייתא ובעבודת ה’ במסירות נפש, ובתוכם מאות
רבני ושלוחי הקהילות היהודיות במדינת רוסיא
הגאון החסיד והגדול מורי ורבי

רבנו הרב יואל הכהן זצ”ל

ויהודי רוסיא שואלים “מי יורה דעה ומי יבין שמועה”
ובתוך הכלל מבכים את השריפה אשר שרף ה’

בשם כלל הרבנים, השלוחים וקהילות הקודש די בכל אתר ואתר ברוסיא
הרב בערל לאזאר
הרב הראשי לרוסיה

18.7.21

תורת חב”ד לבני הישיבות – מכון מעיינותיך

איכה יועם זהב
יחד עם כל בית ישראל וקהל לומדי החסידות אבלים
אנו ומבכים מרה את הסתלקותו לגנזי מרומים של מורינו ורבינו
‘חוזר’ ו’כותב’ של תורת כ”ק מרנא ורבנא
אדמו”ר מליובאוויטש זצוקלל”ה נבג”מ זי”ע
הגאון האדיר והחסיד המופלא

רבי יואל כהן זצ”ל

זכו מוסדותינו להדרכתו והכוונתו ולהנות ממנו עצה ותושיה.
זכינו להשתתפותו בשיעורים, כינוסים ומעמדי י”ט כסלו
המרכזיים באה”ק, ולהוצאת ספריו על ידי מכון מעיינותיך.
גדולה האבדה ואין לה תמורה
הרב משה שילת
וחברי ההנהלה

18.7.21

במלאת שלושים לפטירתו של אהובנו

הרופא
מרדכי זינוול (מוטיל) הימלפרב ז”ל

נערוך אזכרה ולימוד לעילוי נשמתו
ביום חמישי, י”ג במנחם-אב, תשפ”א,
22.7.21 , בבית הכנסת “היכל רחמים”
רח’ ש”י עגנון 6, גבעת שמואל
תפילת ערבית ב-20:30
גילוי מצבה בבית העלמין קרית-שאול,
ביום שישי, בשעה 09:30

המשפחה

16.7.21

במלאת שלושים שנה לנפלו בקרב של יקירנו

סגן אורן אברהם מלצר הי״ד 

נעלה לקברו ביום חמישי, ו׳ באב תשפ״א
(15.7.21) בשעה 17:00, בבית הקברות הצבאי
בהר הרצל, ירושלים. נפגשים בכניסה. 
בשעה 18:00 תתקיים התכנסות לזכרו
במרכז חיבה,  רח׳ הרצוג 75, ירושלים. 
יתכנו שינויים בהתאם למצב הקורונה.  
לבירורים: טל 050-7233017
המשפחה

6.7.21

בס”ד
במלאות חמש עשרה שנים
להירצחו של הקדוש

דניאל מאיר יעקובי הי”ד

נעלה למקום מנוחתו ביום ראשון
ב’ באב התשפ”א (11.7.2021) בשעה
17:45 בבית העלמין סגולה, פתח תקוה.
תפילת מנחה בביתנו ביקיר בשעה 18:50
אזכרה בביתנו ביקיר (בבוסתן) בשעה 19:10

4.7.21